Avertizori Integritate

AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC

INFORMARE

privind operaționalizarea canalului intern de raportare – avertizori de integritate

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram iancu” al Județului Cluj operaționalizează canalul intern de raportare pentru persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii (persoane denumite generic avertizori în interes public).

 

Potrivit Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

 

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern pus la dispoziție de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram iancu” al Județului Cluj  pentru a raporta încălcări ale Legii nr. 361/2022, cu completările și modificările ulterioare, o pot face prin următoarele mijloace:

• adresa de e-mail avertizor@isucj.ro
o Acest canal reprezintă cea mai securizată modalitate pentru primirea raportărilor privind încălcări ale legii și este gestionat doar de către personalul desemnat, în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public.

• prin poștă, pe adresa: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al Județului Cluj, Bld. 21 Decembrie nr. 69-71 Cluj-Napoca , județul Cluj, în atenția persoanei desemnate privind protecția avertizorului de interes public.

Condiție obligatorie: pentru a asigura confidențialitatea conform prevederilor legale, plicul va fi sigilat și marcat „CONFIDENȚIAL”, cu mențiunea: „Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public”.

Datele de identificare a avertizorului NU vor fi trecute pe plic, ci în cuprinsul raportării.

 

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:
– Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu
– Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
– Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
– Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
– Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

 

 

Pentru toate mijloace de raportare, se va folosi formularul de raportare (fisier format .pdf)
 

 

Domeniul de aplicare a legii

 

Legea se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane

• lucrătorii;
• persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
• acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
• orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;
• persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
• persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate

Prin încălcări ale legii, înțelegem fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:
• achizițiile publice;
• serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
• siguranța și conformitatea produselor;
• siguranța transportului;
• protecția mediului;
• protecția radiologică și siguranța nucleară;
• siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
• sănătatea publică;
• protecția consumatorilor;
• protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

Totodată, acestea privesc și:

• încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene);
• încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

 

Informații specifice

1. Ce informații trebuie să cuprindă raportarea?

Raportarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

• Numele și prenumele persoanei care face raportarea;
• Datele de contact ale avertizorului în interes public;
• Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
• Numele și prenumele persoanei vizate, dacă este cunoscută;
• Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al Județului Cluj;
• Indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment;
• Probele în susținerea raportării (orice documente sau alte dovezi disponibile pentru a susține informațiile furnizate, orice alte informații, de natură să faciliteze identificarea faptei raportate,etc) ;
• Data și semnătura.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

În situația în care raportarea vizează încălcări ale legii care exced competențelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al Județului Cluj;i, aceasta va fi redirecționată pentru soluționare unei autorități competente.

 

2. Măsuri de protecție ale avertizorului în interes public

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legale și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare privind situația sesizată, persoana desemnată din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al Județului Cluj; va solicita aceste informații prin intermediul aceluiași canal de comunicare (dacă în cuprinsul raportării nu a fost indicat un alt canal de comunicare).

 

3. Clasarea raportărilor

În situația în care raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea acesteia și nu s-a dat curs solicitării de completare a acesteia în termen de 15 zile, aceasta se clasează.

 

Raportarea se clasează și în situația în care, în urma analizei preliminare efectuate, se constată că aceasta nu se încadrează în domeniul de aplicabilitate a prevederilor legale privind protecția avertizorilor în interes public sau în situația în care se constată faptul că persoana care a efectuat raportarea nu are calitatea de avertizor în interes public.

 

 

ATENȚIE!
Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Call Now Button